Konkurs Nauczyciel Muzyki

KONKURS 2017 OGŁOSZONY

Konkurs Nauczyciel Muzyki 2016

Konkurs Nauczyciel Muzyki 2016

Ogłaszamy konkurs NAUCZYCIEL MUZYKI 2016.
Zachęceni wynikami zeszłorocznego konkursu ogłaszamy jego drugą edycję. Chcemy poznać i nagrodzić najlepszych nauczycieli muzyki, przewodników i opiekunów muzycznych, ludzi, którzy potrafią zaszczepić miłość do muzyki, ciekawie i efektywnie jej uczyć.


Konkurs przebiegać będzie dwuetapowo. W pierwszym etapie przyjmować będziemy przysyłane elektronicznie kandydatury, opatrzone uzasadnieniem, możliwie obszernym opisem pracy rekomendowanych osób i uzupełnione amatorskimi nagraniami audiowizualnymi (wystarczy jakość nagrania filmu za pomocą telefonu). Jury wybierze 10 najlepszych kandydatów.
Uczestnikami konkursu mogą być nauczyciele w oświacie, w szkołach muzycznych, a także muzycy uczący, niezależnie od rodzaju muzyki dominującego w ich pracy.
W drugim etapie kandydaci nominowani do nagrody poproszeni będą o udzielenie wywiadów i udostępnienie zdjęć i filmów ilustrujących ich pracę. Popularyzacja ich osiągnięć pedagogicznych i organizacyjnych będzie stanowić wspólną akcję społeczną organizatorów i partnerów konkursu na rzecz dobrej edukacji muzycznej w Polsce. Na podstawie zgromadzonych materiałów jury przyzna Nagrodę NAUCZYCIEL MUZYKI 2016.
Równolegle trwać będzie plebiscyt internetowy, w którym internauci przyznają odrębną nagrodę.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Gali rozdania nagród w 2017 roku.
Kandydatów do tytułu  Nauczyciel Muzyki 2016 mogą zgłaszać dyrekcje placówek, koledzy z grona pedagogicznego, uczniowie, rodzice, organy prowadzące, kuratoria oświaty, także organizacje i instytucje współpracujące z nauczycielem, dyrekcje i pracownicy instytucji kultury, uczestnicy zajęć i projektów realizowanych przez kandydatów, organizacje pozarządowe i władze samorządowe.

Organizator:
Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej
oraz Fundacja Muzyka jest dla wszystkich

Patroni i partnerzy:
Polska Rada Muzyczna
Portal Muzykoteka Szkolna
Fundacja Wszystkie mazurki świata
Orkiestra Sinfonia Varsovia
Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków
Ruch Muzyczny

 

Konkurs Nauczyciel Muzyki 2016
Regulamin

§1

Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej, zwane również w dalszej części Regulaminu Stowarzyszeniem.

2. Celem Konkursu o tytuł „Nauczyciela Muzyki 2016", zwanego dalej Konkursem, jest:

  •  wyłonienie laureatów, których osobowość i efekty w uczeniu muzyki mogą być wzorem i inspiracją dla środowisk oświatowych i muzycznych w Polsce i poza granicami kraju,
  • promowanie dobrych praktyk w formalnej i nieformalnej edukacji muzycznej,
  • tworzenie pozytywnego wizerunku i podniesienie prestiżu nauczycieli muzyki,
  • umożliwienie uczniom i współpracownikom publicznego podziękowania nauczycielowi muzyki.

3. Konkurs będzie trwał od dnia 1 kwietnia 2016 do 1 marca 2017 r

4. W skład Jury Konkursu wchodzą wskazane przez organizatora osoby wspierające ideę Konkursu wskazane przez Organizatora oraz przedstawiciele Organizatora.

§2

Uczestnictwo w konkursie

1. Konkurs ma charakter otwarty, ogólnopolski i jest realizowany w dwóch etapach.

2. Zgłoszenie do konkursu oznacza jednocześnie akceptację regulaminu konkursu.

3. Przystępując do konkursu uczestnik jest zobowiązany do udostępnienia materiałów dotyczących swoich indywidualnych dokonań, a informacje przekazane Organizatorowi Konkursu nie mogą naruszać jakichkolwiek praw autorskich i osobistych.

4. Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby uczące muzyki jako:

  • nauczyciele muzyki w oświacie
  • nauczyciele w szkołach muzycznych
  • muzycy uczący we wszelkich formach pozaszkolnej edukacji, niezależnie od rodzaju muzyki dominującego w ich pracy.

5. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz osoby wchodzące w skład Jury.

§3

Przebieg Konkursu

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego Konkursu, którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej www.pseiam.pl, a także oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz wydania nagród, jak również w celu wskazania i podania do wiadomości imienia i nazwiska laureata tytułu Nauczyciel Roku, publikację jego wizerunku w materiałach organizatora, imion i nazwisk osób wyróżnionych przez Jury, jak również adresów placówek oświatowych lub instytucji kultury, w których ww. osoby są zatrudnione.

2. Formularz zgłoszeniowy, oświadczenie, a także formularz rekomendacji znajdują się na stronie internetowej www.pseiam.pl.

3. Wypełnione formularze wraz ewentualnymi załącznikami należy przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

4. Organizatorzy zachęcają do jak najpełniejszego udokumentowania pracy i osiągnięć kandydatów, poprzez przesyłanie rekomendacji (wzór na stronie www.pseiam.pl) oraz amatorskich materiałów audiowizualnych.

5. Amatorskie nagrania z zajęć prowadzonych przez kandydatów używane będą jedynie przez jury i nie będą nigdzie udostępniane.

6. Uczestników Konkursu mogą zgłaszać inni nauczyciele, dyrektorzy placówek oświatowych i instytucji kultury, rodzice uczniów, uczniowie, przedstawiciele organów prowadzących lub nadzorujących placówki oświatowe i instytucje kultury, związki zawodowe, przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących.

7. Termin nadsyłania zgłoszeń w I etapie mija 31 grudnia 2016 roku.

8. Powołana przez jury Komisja Weryfikacyjna w miarę potrzeby kontaktować się będzie z osobami zgłoszonymi do konkursu z prośbą o uzupełnienie materiałów dokumentujących pracę kandydatów.

9. Spośród zgłoszonych Uczestników Jury nominuje 10 kandydatów do tytułu Nauczyciel Roku, biorąc pod uwagę w szczególności szeroko rozumiane osiągnięcia wychowawcze i dydaktyczne Uczestników, ich postawę i zaangażowanie, oryginalność metod pracy, osiągnięcia w rozbudzaniu muzycznych pasji uczniów, rezonans społeczny ich działań. Jury uwzględniać będzie w ocenie warunki pracy nauczycieli.

10. W drugim etapie konkursu 10 Nominowanych uczestniczy w Plebiscycie na Najlepszego Nauczyciela Muzyki w 2016 roku. Sylwetki Nominowanych prezentowane będą w mediach.

§4

Nagrody

1. Spośród nominowanych Uczestników, Jury, przy uwzględnieniu kryteriów i warunków, o których mowa w §2 ust.4 wybiera Zwycięzcę i przyznaje mu tytuł Nauczyciela Muzyki 2016.

2. W imieniu internautów Jury przyznaje tytuł Zwycięzcy w Plebiscycie na Najlepszego Nauczyciela Muzyki w 2016.

3. Jury Konkursu ma prawo przyznać nominowanym Uczestnikom dodatkowe wyróżnienia i tytuły.

4. Nagrody przewidziane w Konkursie fundują Organizatorzy oraz sponsorzy.

§5

Rozstrzygnięcie konkursu

1. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Jury, które będzie także czuwać nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.

2. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną wraz z wręczeniem nagród podczas uroczystej gali w 2017 roku. Postanowienia jury są ostateczne i nieodwołalne.

3. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu podane zostaną na stronie internetowej organizatora www.pseiam.pl i w innych mediach. Każdy laureat konkursu zostanie poinformowany o jego rozstrzygnięciu indywidualnie.

4. Wszyscy laureaci konkursu zaproszeni będą do członkostwa w Kapitule Konkursu, która uczestniczyć będzie w procesie wyłaniania nominowanych i przyznawania nagród w kolejnych edycjach konkursu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, przerwania lub odwołania konkursu, o czym powiadomi na stronie internetowej www.pseiam.pl.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu nadsyłania prac na konkurs, bez tłumaczenia przyczyny.

7. Nagrody zostaną przekazane podczas uroczystej gali w 2017 roku.

§6

Postanowienia końcowe

1. W przypadku zmiany danych, o których mowa w formularzu zgłoszeniowym Uczestnik Konkursu zobowiązany jest niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Organizatora.

2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku, gdy okaże się, że wśród finalistów lub laureatów Konkursu jest jakakolwiek osoba, wobec której zostaną ujawnione fakty mogące dyskwalifikować tę osobę w świetle kryteriów wymienionych w Regulaminie, Jury ma prawo – po uprzedniej ocenie zaistniałej sytuacji – dokonać zmiany werdyktu oraz wycofać przyznany tytuł. Analogiczna sytuacja może nastąpić, jeśli okaże się, że Jury zostało wprowadzone w błąd przez Uczestnika Konkursu lub osobę zgłaszającą.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu: Nauczyciel Roku oraz wydania nagród, jak również w celu wskazania i podania do wiadomości publicznej w szczególności na stronie internetowej www.pseiam.pl, imienia i nazwiska laureata tytułu Nauczyciel Muzyki 2016 oraz imion i nazwisk osób wyróżnionych przez Jury, jak również adresów placówek oświatowych, instytucji lub organizacji w których ww. osoby są zatrudnione.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa. Niniejszy regulamin wchodzi w życie wraz z ogłoszeniem informacji o konkursie.

Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularze do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Formularz rekomendacji
Oświadczenie


 

W celu umożliwenia logowania oraz dla zachowania najwyższej jakości prezentacji treści na stronie wykorzystywane są pliki "cookies". Zmiany zasad korzystania z plików mozna dokonać w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z niniejszej strony oznacza akceptację Polityki Prywatności

Dochód z reklam wspiera funkcjonowanie Stowarzyszenia.

 

© Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej
Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje.
Podając swoje dane akceptujesz nasz regulamin i politykę prywatności.
Zawsze możesz się wypisać