Dołącz do nas

IDEA

Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej jest organizacją zrzeszającą nauczycieli, animatorów, muzyków, naukowców, organizacje i instytucje kultury wspierające edukację i animację muzyczną. Jego podstawowym założeniem jest współpraca międzyśrodowiskowa na rzecz formalnej i nieformalnej edukacji muzycznej polskiego społeczeństwa. Nasza organizacja stawia przed sobą następujące zadania:

 • wspieranie idei powszechnego i profesjonalnego kształcenia muzycznego w Polsce i na świecie,
 • tworzenie przestrzeni dla dyskursu publicznego i naukowego wokół aktualnych problemów edukacji i animacji muzycznej,
 • propagowanie nowych metod uczenia i nowoczesnych praktyk animacyjnych,
 • propagowanie tworzenia lokalnych koalicji muzyków, pedagogów i animatorów na rzecz aktywności muzycznej społeczności lokalnych,
 • działanie na rzecz podnoszenia kompetencji i rozwoju zawodowego polskich pedagogów i animatorów muzyki, 
 • działanie na rzecz rozwoju podstaw teoretycznych i  badań naukowych wspomagających praktykę nauczania muzyki oraz animację muzyczną,
 • współpracę międzynarodowa w dziedzinie edukacji i animacji muzycznej,
 • współpracę ze zbliżonymi pod względem obszaru działania stowarzyszeniami i organizacjami artystów, pedagogów i animatorów muzyki w Polsce i na świecie,
 • propagowanie idei partnerstwa i współpracy pomiędzy środowiskami biznesowymi a środowiskiem pedagogów i animatorów muzyki.

CZŁONKOWIE

 Do współpracy i członkostwa zapraszamy nauczycieli oświaty i szkół muzycznych, muzyków działających w obszarze edukacji nieformalnej, animatorów i naukowców. 
Zapraszamy także organizacje i  instytucje, którym proponujemy status „członka wspierającego”.
Wszystkich członków stowarzyszenia zachęcamy do działania w sekcjach.

DLACZEGO WARTO?

Członkostwo w stowarzyszeniu niesie ze sobą następujące korzyści:

 • możliwość efektywnej współpracy z członkami stowarzyszenia z różnych regionów Polski,
 • uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych projektach,
 • korzystanie z sieci szkoleniowej,
 • reprezentacja i lobbying na rzecz spraw wspólnych,
 • programowa i formalno – finansowa przestrzeń do działania.

 ZAPRASZAMY